جشن ها و اعیاد

جشن بهمنگان

جشن بهمنگان
سفیر گردش - جشن بهمنگان جشن نیکی است و برای بزرگ داشت مردان درستکار در ایران باستان برگزار می شده است.
  بزرگنمایی:

سفیر گردش - در ایران باستان هر روز از ماه را بنام یکی از فرشتگان خود نام گذاری می کردند. بهمن به اعتقاد ایرانیان باستان اولین آفریده اهورامزداست. به همین منظور بعد از اولین روز که هرمزد نام دارد، روز دومین را در گاهشمار زرتشتیان "بهمن" می نامیدند. در بهمن ماه به دلیل مصادف شدن نام دومین روز از بهمن ماه با نام خود ماه بهمن، براساس سنت های دیرینه جشنی برپا می شد و آن را بهمنگان می خواندند. جشن بهمنگان جشن نیکی است و برای بزرگ داشت مردان درستکار در ایران باستان برگزار می شده است.

روز جشن بهمنگان

روز برگزاری جشن بهمنگان را روز پدر نیز می نامیدند. این جشن در گذشته به شکل گروهی و با شرکت افراد مختلفی برگزار می شده است. ایرانیان باستان بهمن را برترین امشاسپند زرتشت می دانستند و این امر دلیلی برای افزایش ارزش و عظمت این جشن بود. جشن بهمنگان در حال حاضر نیز بیشتر توسط زرتشتیان در اکثر نقاط کشور برپا می شود.

بهمن

بهمن برگرفته از واژه ی اوستایی وهومن است. در ایران باستان بهمن را مترادف با اندیشه نیک، منش نیک و خرد سپندینه (خرد مقدس) به شمار می آوردند. بهمن در اندیشه کهن متجلی کننده خرد و اندیشه نیک محسوب می شد و در سمت راست اورمزد نقش مشاور را عهده دار بود. بهمن با منتقل کردن تفکر نیک به اذهان انسانها، باعث شناخت مردم از دین می شد و آنها را به سمت خداوند راهنمایی می کرد.


نظرات شما